Endüstri Mühendisliği lisans programı Bölümün ana lisans programıdır. Program, organizasyonel problemlerin etkin çözümü için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlar. Özellikle, insan faktörü ve kıt kaynakları içeren, bir amacı olan sistemlerin tasarımı, planlaması, kurulumu, iyileştirmesi, operasyonu ve kontrolu programın ilgi alanına girer. Bu tür araştırma için gereken bakış açısı, matematik, doğa bilimleri ve sosyal bilimler kadar, mühendislik analiz ve tasarımı alanlarında özelleşmiş bilgi gerektirir.

Program, genel olarak kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) yöntemlerin, özellikle de istatistiksel analiz ve matematiksel modelleme yöntemlerinin, gerçek hayat problemlerinin çözümüne ve sistem tasarımına etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, eleştirel bakış ve sistem düşüncesine dayanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. (Burada sistem düşüncesi ile en azından, organize insan aktivitelerinin, bir amacı olan kişiler ve kıt kaynaklar içeren sistemlerde yürütüldüğü ve bu sistemlerin sabit sınırları olmadığının bilincine varmayı anlamaktayız.)

Ders programı bilimsel gelişmeler ve ülke sanayisinin ihtiyaçları gözönüne alınarak, düzenli olarak güncellenmektedir. Genel olarak program, imalat ve servis sistemlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim vermeye yönelik tasarlanmıştır.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinin kullanımında ve mesleki ilgi alanlarında öğrencilerin kendilerini geliştirmesini destekler.

Endüstri Mühendisliği lisans programı Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org, tarafından akredite edilmiştir. Program akreditasyon detayları buradan görülebilir.

Programın öğrenci ve mezun sayıları şöyledir:

 Academik Yıl
Güz Dönemi Öğrenci Sayısı
Mezun Sayısı
2021-2022 570 31
2020-2021 581 110
2019-2020 564 89
2018-2019 570 115
2017-2018 555 90
2016-2017 506 77
2015-2016 468 87
2014-2015 451 83
2013-2014 443 90
2012-2013 424 80
2011-2012 407 74

Program Eğitim Amaçları

1. ODTÜ Endüstri Mühendisliği lisans programı mezunları geniş bir yelpazedeki farklı kuruluşlarda yürütülen endüstri mühendisliği uygulamaları ve araştırmalarında başarılı bir meslek yaşamı sürdürürler.

2. Sistem yaklaşımı ve bilimsel sorgulama yoluyla, sistem tasarımında karşılaşılan karmaşık sosyo-teknik sorunların üstesinden gelebilir ve bu kuruluşlarda dönüşüm sağlayabilirler.

Öğrenci Çıktıları

ODTÜ Endüstri Mühendisliği lisans programı, öğrencileri mezun olurken aşağıdaki bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olacak şekilde yetiştirir.

1. Öğrenciler matematik, bilim ve mühendislik prensiplerini uygulayarak karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini belirleyebilir, formüle edebilir ve çözebilir.

2. Öğrenciler toplumsal sağlık, güvenlik ve refahın yanısıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri de gözeterek, istenen ihtiyaçları karşılayacak çözümler için mühendislik tasarımı yapabilir.

3. Öğrenciler farklı insan topluluklarıyla etkin iletişim kurabilir.

4. Öğrenciler etik ve mesleki sorumluluklarının farkındadır; mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini gözeten bilinçli kararlar alabilir.

5. Öğrenciler etkin takım çalışması yapabilir; takım üyelerinin birlikte liderlik yapabildiği katılımcı ve kapsayıcı bir ortam sağlayabilir, hedeflerini saptayabilir, görevlerini planlayabilir ve amaçlarına erişebilir.

6. Öğrenciler gerekli deneyleri tasarlayıp yürütebilir, verileri analiz edip yorumlayabilir ve mühendislik yargısını kullanarak sonuç çıkarabilir.

7. Öğrenciler uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerek duyulan yeni bilgileri elde edebilir ve bu bilgileri uygulayabilir.

8. Öğrenciler ürün veya hizmet üreten veya tedarik eden bütünleşik sistemleri etkin, verimli, sürdürülebilir bir şekilde ve sosyal sorumluluk taşıyarak tasarlayabilir, analiz edebilir, işletebilir ve iyileştirebilir.

9. Öğrenciler problem çözümü ve sistem tasarımında eleştirel bakış ve sistem düşüncesini uygulayabilir.

10. Öğrenciler endüstri mühendisliği uygulamaları için gereken (matematiksel modeller, istatistiksel yöntem ve teknikler gibi) bilimsel yöntem ve araçları etkin olarak kullanabilir.