Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Hakkında

Endüstri Mühendisliği lisans programı Bölümün ana lisans programıdır. Program, organizasyonel problemlerin etkin çözümü için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlar. Özellikle, insan faktörü ve kıt kaynakları içeren, bir amacı olan sistemlerin tasarımı, planlaması, kurulumu, iyileştirmesi, operasyonu ve kontrolu programın ilgi alanına girer. Bu tür araştırma için gereken bakış açısı, matematik, doğa bilimleri ve sosyal bilimler kadar, mühendislik analiz ve tasarımı alanlarında özelleşmiş bilgi gerektirir.

Program, genel olarak kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) yöntemlerin, özellikle de istatistiksel analiz ve matematiksel modelleme yöntemlerinin, gerçek hayat problemlerinin çözümüne ve sistem tasarımına etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, eleştirel bakış ve sistem düşüncesine dayanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. (Burada sistem düşüncesi ile en azından, organize insan aktivitelerinin, bir amacı olan kişiler ve kıt kaynaklar içeren sistemlerde yürütüldüğü ve bu sistemlerin sabit sınırları olmadığının bilincine varmayı anlamaktayız.)

Ders programı bilimsel gelişmeler ve ülke sanayisinin ihtiyaçları gözönüne alınarak, düzenli olarak güncellenmektedir. Genel olarak program, imalat ve servis sistemlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim vermeye yönelik tasarlanmıştır.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinin kullanımında ve mesleki ilgi alanlarında öğrencilerin kendilerini geliştirmesini destekler.

Endüstri Mühendisliği lisans programı Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org, tarafından akredite edilmiştir. Program akreditasyon detayları buradan görülebilir.

Programın öğrenci ve mezun sayıları şöyledir:

 Academik Yıl
Güz Dönemi Öğrenci Sayısı
Mezun Sayısı
2018-2019 565 113
2017-2018 548 79
2016-2017 499 76
2015-2016 468 87
2014-2015 451 83
2013-2014 443 90
2012-2013 424 80
2011-2012 407 74
2010-2011 409 96

Program Eğitim Amaçları

1. ODTÜ EM lisans programı mezunları geniş bir yelpazedeki farklı kuruluşlarda yürütülen endüstri mühendisliği uygulamaları ve araştırmalarında başarılı bir meslek yaşamı sürdürürler.

2. Sistem yaklaşımı ve bilimsel sorgulama yoluyla, bu kuruluşlarda problem çözümü ve sistem tasarımında liderlik sağlar ve aktif olarak çalışırlar.

Öğrenci Çıktıları

ODTÜ Endüstri Mühendisliği programı, öğrencileri mezun olurken aşağıdaki bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olacak şekilde yetiştirir.

a. Öğrenciler matematik, bilim ve mühendislik kavramlarını anlayabilir ve uygulayabilir.
b. Öğrenciler bilimsel deneyleri tasarlayıp yürütebilir ve verileri analiz edip yorumlayabilir.
c. Öğrenciler istenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında tasarlayabilir.
d. Öğrenciler başkalarıyla birlikte çalışabilir ve disiplinlerarası takım çalışması ortamı sağlayabilir.
e. Öğrenciler endüstri mühendisliği problemlerini belirleyebilir, formüle edebilir ve çözebilir.
f. Öğrenciler mesleki sorumluluk ve etik davranış ilkelerine uyar.
g. Öğrenciler etkin iletişim kurabilir.
h. Öğrenciler endüstri mühendisliğinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal rolünün ve etkisinin farkındadır.
i. Öğrenciler yaşam boyu öğrenme gereğinin farkındadır ve bunu hayata geçirebilir.
j. Öğrenciler küreselleşme, çevresel etki ve toplumun çelişen çıkarları gibi çağdaş konuların bilincindedir.
k. Öğrenciler endüstri mühendisliği uygulamaları için gereken (matematiksel modeller, istatistiksel yöntem ve teknikler gibi) bilimsel yöntem ve araçları etkin olarak kullanabilir.
l. Öğrenciler insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerjinin yer aldığı bütünleşik sistemleri tasarlayabilir, geliştirebilir, hayata geçirebilir ve iyileştirebilir.
m. Öğrenciler problem çüzümü ve sistem tasarımında eleştirel bakış ve sistem düşüncesini uygulayabilir.
n. Öğrenciler meslek hayatlarında inisiyatif alabilir.